โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชม เป้าหมายดำเนินการตำบลบางขันหมาก หมู่ที่ 1-12 ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565

คอมเมนท์