ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีวาระการประชุมการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และวาระอื่น ๆ  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

คอมเมนท์