โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดและคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างยังยืนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดและคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างยังยืนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ” ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  นายสุทัศน์ หลีกพาล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยโครงการมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อเปลี่ยนขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และเป็นการกำจัดขยะและคัดแยกขยะที่ต้นทางกับนโยบายของรัฐบาล จากนั้น นายอำเภอ พร้อมคณะ ปล่อยแถวการเดินรณรงค์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต.

     

คอมเมนท์