นายกอบต.บางขันหมาก รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565นายกอบต.บางขันหมาก

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม  อ่อนไสว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลคะแนนในระดับ AA

คอมเมนท์