การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การสะท้อนปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนต่างๆ ที่ได้รับ ตลอดจนเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูก้องและความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์