แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับรเื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงขอแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์