แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาทางสาธารณะ

คอมเมนท์