ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    – ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนตั้งแต่เดือนมกราคม –กุมภาพันธ์ของทุกปี

2. ภาษีบำรุงท้องที่           – ชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี

3. ภาษีป้าย                   –  ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่ เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี

คอมเมนท์