การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้ดำรงตำแหน่ง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชน

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงได้มีคำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม  2557  จึงมอบอำนาจให้  พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง  การอนุญาต  และการอนุมัติตามรายละเอียดการมอบอำนาจแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์