การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ รายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนและรายเก่าที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปีงบประมาณ 2559

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ รายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนและรายเก่าที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ที่ทำการอบต.บางขันหมาก

คอมเมนท์