กำหนดการทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน อบต.บางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาเข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมคิด/ร่วมวางแผน เช่นให้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของ อบต.ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่  7 – 15 มีนาคม 2558

 

  1. หมู่ที่ 5 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดทองแท่งฯ
  2. หมู่ที่ 1, 2, 12 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดอัมพวัน
  3. หมู่ที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองแก้ว
  4. หมู่ที่ 3, 7, 9 วันอาทิตย์ฺที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาเมตตาธรรมวัดโพธิ์ระหัต
  5. หมู่ที่ 8 วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศาลา SML หมู่ที่ 8
  6. หมู่ที่ 4 วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสิงห์ทอง
  7. หมู่ที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศาลา SML หมู่ที่ 10
  8. หมู่ที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดกลาง
คอมเมนท์