เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอัมพวัน และ และ ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ ดังกล่าวได้ โดยแจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายเลขานุการสภา ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คอมเมนท์