กำหนดการรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก กำหนดการรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2500 และผู้พิการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือเพิ่งย้ายทะเบียนมาใหม่และมีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพ

ให้มายื่นขอรับเบี้ยยังชีพได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสารต่อไปนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
  2. บัตรประจำตัวผู้พิการตัวจริง (หากต้องการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ) พร้อมสำเนา
  3. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โทรศัพท์ 0-3661-7370

คอมเมนท์