การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชนและรับฟังปัญหาสถานการณ์ยาเสพติด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จะดำเนินการประชุมประคม ระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม 2559 เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. จัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2560-2562) ประจำปีงบประมาณ 2559 2. รับฟังปัญหาเรื่องสถานการณ์ยาเสพติด 3. ทำแผนชุมชน โดยมีกำหนดการดังนี้

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอความร่วมมือได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการต่างๆ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจะได้รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาตำบล 3 ปี ตามกำหนดการต่อไปนี้

  • 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. หมู่ที่ 1, 2, 12 ณ ศาลาการเปรียญวัดอัมพวัน
  • 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. หมู่ที่ 3, 7, 9 ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ระหัต
  • 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. หมู่ที่ 5, 8 ณ ศาลาการเปรียญวัดทองแท่ง
  • 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. หมู่ที่ 4 ณ ศาลาการเปรียญวัดสิงห์ทอง
  • 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. หมู่ที่ 6 ณ ศาลาการเปรียญวัดกลาง
  • 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. หมู่ที่ 11 ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองแก้ว
  • 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. หมู่ที่ 10 ณ ศาลา SML
คอมเมนท์