ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีมติกำหนดระยะเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ในช่วงวันที่ 1-15 ก.พ.2560 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 15 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากโดยพร้อมเพียงกัน ตามระเบียบวารการประชุมดังนี้

 

คอมเมนท์