กำหนดเวทีประชาคม แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก กำหนดเวทีประชาคมแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมการทำเวทีประชาคมประจำปี ๒๕๖๐ ของตำบลบางขันหมาก ตามวันและเวลา สถานที่ต่อไปนี้

 

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. หมู่ที่ 1, 2, 12 ณ ศาลาวัดอัมพวัน

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. หมู่ที่ 3, 7, 9 ณ ศาลาเมตตาธรรมวัดโพธิ์ระหัต

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. หมู่ที่ 6 ณ ศาลาวัดกลาง

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. หมู่ที่ 4 ศาลาวัดสิงห์ทอง

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. หมู่ที่ 5 ณ ศาลาวัดทองแท่งฯ

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. หมู่ที่ 8 ศาลา SML หมูที่ 8

วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. หมู่ที่ 10 ศาลา SML หมู่ที่ 10

วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. หมู่ที่ 11 ศาลาวัดหนองแก้ว

คอมเมนท์