กำหนดการเวทีประชาคมประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ พี่น้องประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ ตำบลบางขันหมาก ทราบเรื่องกำหนดการเวทีประชาคมประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมากทุกท่านเข้าร่วมทำเวทีประชาคม ตามกำหนดเวลาดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ มา ณ ที่นี้

 

วันที่ 6 มี.ค. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. หมู่ที่ 6 ณ ศาลาการเปรียญวัดกลาง

วันที่ 6 มี.ค. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. หมู่ที่ 3, 7, 9 ณ ศาลาเมตตาธรรมวัดโพธิ์ระหัต

วันที่ 7 มี.ค. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. หมู่ที่ 1, 2, 12 ณ ศาลาการเปรียญวัดอัมพวัน

วันที่ 7 มี.ค. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. หมู่ที่ 4 ศาลาวัดสิงห์ทอง

วันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. หมู่ที่ 5 ณ ศาลาวัดทองแท่งฯ

วันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. หมู่ที่ 8 ศาลา SML หมูที่ 8

วันที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. หมู่ที่ 10 ศาลา SML หมู่ที่ 10

วันที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. หมู่ที่ 11 ศาลาวัดหนองแก้ว

 

คอมเมนท์