ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันได้ล่วงเลยระยะเวลามาเป็นเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ประมาณ 9 เดือน เพื่อให้สามารถดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง จึงอาศัยอำนาจเห็นควรขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลา ออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม 2563 หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก หรือโทร 036-784619

คอมเมนท์

เอกสารแนบ