ขอความร่วมมือ เฝ้าระวัง สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในพื้นที่โล่ง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในท้องที่จังหวัดลพบุรี จึงขอความร่วมมือ เฝ้าระวัง สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการเผาในพื้นที่โล่งอื่น ๆ ในจังหวัดลพบุรี ดังนี้

 

  1. งดเวเนกิจกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตรและการเผาในพื้นที่โล่งกว้างอื่น ๆ
  2. งดเว้นการทิ้งก้นบุหรี่หรือวัตถุอื่นใดที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หรือง่ายต่อการติดไฟในพื้นที่บริเวณถนนหรือทางสาธารณะหรือพื้นที่โล่งกว้างอื่น ๆ จนเป้นเหตุให้เกิดไฟลุกลามและส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง
  3. ขอความร่วมมือชุมชนและเกษตรกรกำจัดตอซังข้าว วัชพืช หรือพืชอืน ๆ ด้วยวิธีการไถกลบ นำไปทำปุ๋ยหมัก หรือทำให้ย่อยสลายแทนการจุดเผา
  4. ขอความร่วมมือองค์กรภาคประชาชน เครือค่ายอาสสสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาจิและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาและหากพบเห้นไฟลุกลามที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณใด ให้ระงับเหตุในเบื้องต้นและแจ้งให้หน่วยงานทีรับผิดชอบทราบโดยพลัน
  5. ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบ
  6. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook ซึ่งเป็นอีกช่างหนึ่ง เพื่อให้พี่น้องประชนในเขตพื้นที่บางขันหมากทราบ และปฏิบัติตามดังกล่าวมาข้างต้น
คอมเมนท์