ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563

ด้วยสถานการณ์การแแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ปิดกิจการตามมาตรการการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

คอมเมนท์