รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 2 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่ง นายช่างโยธา ผู้ประสงค์จะขอโอน ติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โทรศัพท์ 036-784619 หรือที่นักทรัพยากรบุคคล โทร 089-9019780

คอมเมนท์