การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปา และ ค่าขยะมูลฝอย

เพื่อให้การจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ของอค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตคอน เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐาน เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจึงขอประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปา และ ค่าขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คอมเมนท์