กำหนดการแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคาระห์เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก กำหนดการแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคาระห์เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 และ ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ,บัตรประจำตัวผู้พิการ และ ใบทะเบียนบ้าน ฉบับจริงมายื่นแสดงกับเจ้าหน้าที่ หากท่านใดไม่สามารถมาแสดงตนได้ให้เตรียมเอกสารมอบอำนาจนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีกำหนดต่อไปนี้

 

  • วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 หมู่ที่ 1, 2, 12 ณ ศาลากาเปรียญวัดอัมพวัน
  • วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.00-15.00 หมู่ที่ 6 ณ ศาลาการเปรียญวัดกลาง
  • วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00-15.00 หมู่ที่ 11 ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองแก้ว
  • วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 หมู่ที่ 3, 7, 9 ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ระหัต
  • วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 หมู่ที่ 4, 5, 8 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางขันหมาก
  • วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00-15.00 หมู่ที่ 10 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 10

 

คอมเมนท์