แสดงความประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เปิดให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตำบลบางขันหมาก ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561 

 

  

  

  

 

คอมเมนท์