ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล. )

ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล. ) บทบาทหน้าที่ ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังสอดส่องดูแล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ (กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย )

หลักฐานในการสมัคร
1.ใบสมัคร ( ขอได้ที่ อบต.บางขันหมาก )
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

คอมเมนท์