วันไอโอดีนแห่งชาติ 2561

วันที่ ๒๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งสภานานาชาติเพื่อการควบคุมการขาดสารไอโอดีน(International Counclt for Contor of lodien Deficiency Disorders,ICCIDD) ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญทอง ICCIDD แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ เมื่อวันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๐ ดังนั้นจึงมีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน ในหัวข้อ “สานพลังเมืองปราชญ์เสริมพลังสร้างชาติด้วยไอโอดีน”

ภาพโดย สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คอมเมนท์