ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 37 วรรคห้า ให้อัตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดิม 4 ประเภท ปี พ.ศ.2565-2566 มีอัตราเท่าเดิมนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ จึงประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์