ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติและเต็มประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการขอผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์