หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ในฐานะราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลรักษาที่สาธารณะ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ