ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น บัดนี้การประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อยู่ในระดับ AA ได้รับคะแนน 98.58 คะแนน

คอมเมนท์