รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีว่างใหม่)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีว่างใหม่) ภายใน 60 วัน นับแต่ัวันที่ตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์