ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามขั้นและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543 และมาตรา 87 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ในการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2561 และการอนุมัติของนายอำเภอเมืองลพบุรี จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คอมเมนท์