ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 ตามพระราชบัญญัติสภาตบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผ่านการเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และการอนุมัติของนายอำเภอเมืองลพบุรี จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์