วันไอโอดีนแห่งชาติ

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งสภานานาชาติเพื่อการควบคุมการขาดสารไอโอดีน(International Counclt for Contor of lodien Deficiency Disorders,ICCIDD) ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญทอง ICCIDD แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๐
ดังนั้นจึงมีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน ในหัวข้อ “สานพลังเมืองปราชญ์เสริมพลังสร้างชาติด้วยไอโอดีน

คอมเมนท์