ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการท้องถิ่น อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป อาศัยตามอำนาจตามมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 เพื่อถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คอมเมนท์