ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พุทธศักราช 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณะรรมและจริยธรรมที่อ้างถึงและให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ แทน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์