ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พ.ศ.2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขอองข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ฯ จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดโดยมีรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์