ประมวลจริยธรรม ของ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก พ.ศ.2564

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มี ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก จึงได้จัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วน ตําบลบางขันหมาก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การ บริหารส่วนตําบลบางขันหมาก พ.ศ.๒๕64 เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของข้าราชการการเมือง ท้องถิ่นฝ่ายบริหารในสังกัด ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไกในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

คอมเมนท์