ประมวลจริยธรรม ของ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก พ.ศ.2564

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม ความร้ายแรงแห่งการกระทําทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ กระทําผิดทางวินัย

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการใช้ระเบียบสภา องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก พ.ศ.๒๕64 เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไกในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

คอมเมนท์