ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2564

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้าง ถึง และให้จัดทําเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมากแทน เพื่อเป็น เครื่องกํากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

คอมเมนท์