การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล       เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2557  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม 2557  บัดนี้นายอำเภอเมืองลพบุรีได้พิจารณาลงนามอนุมัติแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2557

 

คอมเมนท์