กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง กำหนดกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ ประจำปี 2562 จำนวน 4 สมัย และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ