กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ ประจำปี2564 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564 จำนวน 4 สมัย และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ