กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 จำนวน 4 สมัย และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ