ขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ