รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์