รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์