รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ครั้งแรก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น กำหนดให้เลขานุการฯ ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ บัดนั้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ครั้งแรก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์