รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี ครั้งที่

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์