เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ในวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานทีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ